ටියුෂන් පන්තියේ ඩාන්ස් දාලා දුන් සුපිරි ආතල් එක(video)

 

උපකාරක පංතියක අවසන් දිනයේදී එම පන්තියේ  ගුරුවරයා නොවන පන්තියේ   කළමනාකරු  “අමුතු” නර්තනයක් ඉදිරිපත් කර බවට දැක්වෙන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.

එම වීඩියෝව ඔබට පහතින් නැරඹිය හැක.

Loading...

 

 

Loading...