මෛත්‍රී ජනාධිපති තුමා අපිට මහමෙරක් වගේ…. පොලිස්පතිතුමාගෙන් හැඬුම්බර ප්‍රකාශයක්(Video)

මෛත්‍රී ජනාධිපති තුමා අපිට මහමෙරක් වගේ….