තාම බබා හම්බෙලා නෑනේ… ආණ්ඩුවට හේත්තු වෙලා ඉන්නවනම් මොකාට උනත් බනිනවා… (Video)

තාම බබා හම්බෙලා නෑනේ… ආණ්ඩුවට හේත්තු වෙලා ඉන්නවනම් මොකාට උනත් බනිනවා…