වැඩේ හරියට කෙරෙන්නෙ නැත්තම් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසුරවනවා… දයාසිරිගෙන් ගර්ජනාවක්(Video)

වැඩේ හරියට කෙරෙන්නෙ නැත්තම් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසුරවනවා…