කොස් ගෙඩිය පැලුවොත් නැට්ට තියෙන්නෙ අපේ පැත්තේ… ඒ නිසා අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ… අපි අනිවාර්යෙන්ම දිනනවා…(Video)

කොස් ගෙඩිය පැලුවොත් නැට්ට තියෙන්නෙ අපේ පැත්තේ… ඒ නිසා අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ… අපි අනිවාර්යෙන්ම දිනනවා…