මහින්දගේ සමාජ ජාලා ක්‍රියාකාරීන් කලකිරේ

මහින්දගේ සමාජ ජාලා ක්‍රියාකාරීන් කලකිරේ

මහින්ද වෙනුවෙන් හිරබත් කාපු අයට බලය නැති කාලෙ මේ විදියටනම් සලකන්නෙ. බලය ලැබුන පසු කුණු කූඩයේ නොවේද?

 

 

Post Comment