කාන්තාවන් සඳහා මතට තිබූ නීති ලිහිල් වෙයි

කාන්තාවන් සඳහා මතට තිබූ නීති ලිහිල් වෙයි

මත්පැන් අලෙවිසැල්වලින් මත් පැන් මිලදී ගැනීමට,මත්පැන් අලෙවිකිරීමට හා නිෂ්පාදනය කරන ස්ථානවල සේවයට කිරීම වලක්වමින් මෙතෙක් පැවති තහනම ඉවත් කර ඉවත් කර ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.

Post Comment