පුද්ගලික රෝහල් වල සැත්කම් සඳහා උපරිම මිලක්

පුද්ගලික රෝහල් වල සැත්කම් සඳහා උපරිම මිලක්

එකම වර්ගයේ සැත්කමක් සඳහා එක් එක් පෞද්ගලික රෝහල්වල විවිධ මිල ගණන් අය කරන බවට ජාතික ඖෂධ නියාමන කොමිසමට මහජන පැමිණිලි ලැබී ඇති බැවින් පෞද්ගලික රෝහල් නියාමන පනතේ ප්‍රතිපාදන යටතේ එක් එක් සැත්කම් සඳහා උපරිම මිල සීමාවක් නියම කිරීමට අමාත්‍යංශය සැලසුම් කර තිබේ.

එහිදි පළමුව සෑම පෞද්ගලික රෝහලකම සැත්කම් සඳහා අය කරන මිල ගණන් පරික්ෂා කෙරෙන අතර එම වාර්තා සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසුව මිල ගණන් සීමා කෙරෙනු ඇත.ඉදිරි මාස 06 තුළ පෞද්ගලික රෝහල්වල සිදු කරන එකම වර්ගයේ සැත්කම් සඳහා   එකම මිලක් අය කිරීමට නියමිතය.

Post Comment