මල සිරුරු මාරු වී මල ගෙවල් දෙකක මල ජරමර

මල සිරුරු මාරු වී මල ගෙවල් දෙකක මල ජරමර

පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට අනුරාධපුර රෝහලේ දී හා තම්මැන්නාව රෝහලේ දී මියගිය 63 හැවිරිදි හා 90 හැවිරිදි ගොවියන් දෙදෙනකුගේ සිරුරු  අනුරාධපුර රෝහලේ පශ්චාත් මරණ ඒකකය වෙත ගෙන ඒමෙන් පසු මරන පරීක්ෂන සිදුකරීමෙන් අනතුරුව මෙම සිරුරු දෙක ඒ ඒ ඥාතීනට බාර දී ඇති අතර ඔවුන් එම සිරුරු ඒ ඒ මල්ශාලාවට රැගෙන ගොස් එම්බාම් කටයුතු සිදුකර නිවෙස්වලට රැගෙන ගොස් ඇත. එහිදි සිරුරු මාරුවී ඇති බව පෙනී යෑම නිසා නැවත එම සිරුරු අනුරාධපුර රෝහලට රැගෙන ආ අතර එහිදී එම වරද නිවැරැදී කිරීමට රෝහල් බලධාරීහු කටයුතු කළහ. සීප්පිකුලමේ සහ ශාස්තිපුර පදිංචි කරුවන් දෙදෙනකුගේ සිරුරු මෙසේ මාරු වී ඇත. 
 

Post Comment