පොලිස් නිළධාරීන් 105 ක් හා සහයකයින් 3 කට තාවකාලික ස්ථාන මාරු

පොලිස් නිළධාරීන් 105 ක් හා සහයකයින් 3 කට තාවකාලික ස්ථාන මාරු

එලැඹෙන පළාත් පාලන මැතිවරනයට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂක අපේක්ෂිකාවන් ගේ ඥාතීන් වන පොලිස් නිලධාරීන්  105 කට හා පොලිස් ආරක්ෂක සහයකයින් 3 කට තාවකාලික ස්ථාන මාරු වීම්.

මෙම නිලධාරීන් හා සහයකියන් මැතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටින අපේක්‍ෂක අපේක්‍ෂිකාවන් ඉදිරිපත්ව සිටින කොට්ඨාසයේ පොලිස් ස්ථානවල සේවය කිරීම නිසා තාවකාලික පදනමින් මෙලෙස අදාළ ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇත.

 

 

 

 

 

 

 

Post Comment