කෑමට පෙර ආසාවෙන් බොන කොකා කෝලාවල ඇත්ත එලියට…

කොකාකෝලා බෝතලේකට මින්ටොස් එකක් දැම්මම වෙන දේ මෙන්න..

කොකාකෝලා බෝතලේකට මින්ටොස් එකක් දැම්මම වෙන දේ මෙන්න..ෆැන්ටා පෙප්සි ඊට හපන්….කෝලා බීම වර්ග බීමට පෙර අනිවා බලන්න..

Posted by Samaraweera – සමරවීර on Monday, June 12, 2017

[rns_reactions]