විදේශගත ශ්‍රමිකයින් විසින් වාහන ආනයනය කිරීමේදී සිදුවන අක්‍රමිකතා ගැන හර්ෂ කළ හෙළිදරව්ව

විදේශගත ශ්‍රමිකයින් විසින් වාහන ආනයනය කිරීමේදී සිදුවන අක්‍රමිකතා ගැන හර්ෂ කළ හෙළිදරව්ව
Spread the love

ශ්‍රී ලාංකික විදේශිකයන් විසින් ආනයනය කරන ලද වාහනවලින් සියයට 66ක් වාහන ආනයනය කරන සමාගම් දෙකක් හරහා සිදු කර ඇති බව රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ (COPF) සභාපති හර්ෂ ද සිල්වා මහතා අද (10) ප්‍රකාශ කළේය. මෙම අක්‍රමිකතා පිළිබඳව සොයා බලන ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

ආචාර්ය ද සිල්වා මහතා පැවසුවේ, ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීමට COPF විසින් පත් කරන ලද කමිටුව මගින් අක්‍රමිකතා අනාවරණය වී ඇති බවයි.

“අපි මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා අක්‍රමිකතා පිළිබඳව සොයා බලා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස,” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Post Comment