අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල සංශෝධනයක්

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල සංශෝධනයක්
Spread the love

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව අද රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල අඩු කර තිබේ. ඒ අනුව රුපියල් 355ක් වූ ඔක්ටේන් 92 ලීටරයක් ​​රුපියල් 11කින් අඩු වන අතර එහි නව සිල්ලර මිල රුපියල් 344කි.

ලීටරයක් රුපියල් 420ක් වූ ඔක්ටේන් 95 මිල ​​රුපියල් 41 කින් අඩු වන අතර එහි නව සිල්ලර මිල රු. 379.

රුපියල් 377ක් වූ ලංකා ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් ​​රුපියල් 22 කින් අඩු කර ඇති අතර එහි නව සිල්ලර මිල රුපියල් 355 කි.

කෙසේ වෙතත්, ලංකා සුපර් ඩීසල් සහ ලංකා භූමිතෙල් ලීටරයක මිලෙහි වෙනසක් නොමැත.

Post Comment