ජනපතිවරණය කැඳවීම වළක්වන ලෙස ඉල්ලා ‘මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්‘

ජනපතිවරණය කැඳවීම වළක්වන ලෙස ඉල්ලා ‘මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්‘
Spread the love

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්විය යුතු දිනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් අර්ථ නිරූපණය කරන තුරු නියම කර තිබෙන පරිදි ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීම වැළැක්වීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන්නයි ව්‍යාපාරිකයකු වන සී.ඩී ලෙනින් නම් පුද්ගලයෙකු විසින් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

Post Comment