පොදු වැසිකිලි ගාස්තුව 50%කින් ඉහලට..!

පොදු වැසිකිලි ගාස්තුව 50%කින් ඉහලට..!
Spread the love

නව බදු සංශෝධන ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ පොදු මහජන වැසිකිළි භාවිතයේ දී අය කරන ගාස්තු ද ඉහල දමා තිබේ.

ඒ ජල බිල්පත් වැඩිවීමට සමගාමීවයි.

ඒ අනුව වැසිකිළි භාවිතයේදී මෙතෙක් අයකරන ගාස්තුව රුපියල් දහයකින් ඉහළ දමා ඇත.

මෙතෙක් රුපියල් 20ක් වූ වැසිකිළි ගාස්තුව නව සංශෝධනය යටතේ රුපියල් තිහක් දක්වා ඉහළ දමා තිබේ.