පොල් ගැසට් පත්‍රයත් රිවස් කරයි – ගැසට් එක මෙන්න !

පොල් ගැසට් පත්‍රයත් රිවස් කරයි – ගැසට් එක මෙන්න !
Spread the love

පොල් සදහා පාලන මිලක් නියම කරමින් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය විසින් 2020.09.25 දින නිකුත් කරනු ලැබූ ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කරමින් ඊයේ (18) දිනයේ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එම ගැසට් නිවේදනය පහත පළ වෙනවා.