ලොවම කතාවෙන WrestleMania එකේ වෙච්ච දේ මෙන්න…..

Spread the love

ඊයේ දින පැවති රෙස්ල්මෙනියා තරගාවලියේ විශේෂ අවස්ථා ඔබ වෙත ගෙන ඒමට ඇප කල්පනා කලේ ලංකාව තුල මෙම ක්‍රීඩාව ඉමහත් ජනප්‍රිය නිසාවෙනි….

Loading...

[rns_reactions]

Loading...