රටත් – පරපුරත් නින්දාවට පත් කළ ලොහාන් රත්වත්තේ ඇමතිකමින් ඉල්ලා අස්වෙයි

රටත් – පරපුරත් නින්දාවට පත් කළ ලොහාන් රත්වත්තේ ඇමතිකමින් ඉල්ලා අස්වෙයි

 

වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයන්හි දී තමා වෙතින් සිදු වූ සිද්ධීන්ට අදාළව වගකීම භාර ගනිමින් බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වෙයි. ඒ මහතා අද (15) ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ඒ බව දැනුම් දුන් අතර ජනාධිපතිවරයා විසින් එම ඉල්ලා අස්වීම පිළිගනු ලැබීය

Loading...
Loading...

Post Comment