ගෑස් බස්සයි

අලුත් අවුරුද්දට ජනතාවට පුංචි සහනයක් දෙමින් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වැඩි කළ මිලට සාපේක්ෂව ලිත්රෝ ගෑස් මිල සුළු ප්‍රමාණයකින් පහත දමා ඇත. ඒ අනුව ගෑස් මිල අඩු වන්නේ මෙසේය. කි.ග‍්‍රෑ. 12.5 – රුපියල් 135කින් – නව මිල…