ඩොලර් මිලියන 14ක පුද්ගලික වාහන ආනයනය කරයි…

ඩොලර් මිලියන 14ක පුද්ගලික වාහන ආනයනය කරයි…
Spread the love

ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා වූ කාලය තුළදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 14ක පෞද්ගලික රථවාහන ආනයනය කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්‌යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද වාර්තාවක මෙම තොරතුරු සඳහන් වේ.

එම වාර්තාවට අනුව මේ වසරේ ජනවාරි සිට මාර්තු මාසය දක්වා කාලය තුළදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 14.4ක පෞද්ගලික රථවාහන ආනයනය කර ඇති අතර, ඉකුත් මාර්තු මාසයේදී පමණක් ආනයනය කරන ලද පෞද්ගලික රථවාහනවල වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 4.9කි.

වාහනවලට අමතරව ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා වූ මාස තුනක කාලය තුළදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 102.6ක වටිනාකමකින් යුතු එළවළු (පරිප්පු, ලූනු, අර්තාපල්, රනිල කුලයට අයත් එළවළු සහ වෙනත් එළවළු) ආනයනය කර තිබේ.

එමෙන්ම එම කාලය තුළදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 34.8ක කුළුබඩු ආනයනය කර තිබේ.

Post Comment